Welke aftrekposten zijn er?

 • Hypotheekrente
 • Ziektekosten
 • Giften
 • Studiekosten
 • Partneralimentatie
 • Reiskosten
 • Lijfrente

Ook zijn er nog een paar minder vaak toegepaste aftrekposten, die we hieronder noemen.

De hypotheekrente staat vaak al vooraf ingevuld in de aangifte, maar de andere aftrekposten niet. Bekijk of ze voor jou van toepassing zijn. In dat geval doe je bij voorkeur aangifte via Mijn Belastingdienst. Aftrekbare kosten kun je niet kwijt in de aangifte-app.

Belastingteruggave voor specifieke zorgkosten

Bij deze aftrekpost gaat het om ziektekosten, voor zover deze niet zijn gedekt door de zorgverzekering of onder het eigen risico van de verzekering vallen.

Je kunt deze kosten aftrekken voor jezelf, je fiscale partner, kinderen jonger dan 27 jaar, je inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen. En tot je huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder.

Er is een niet-aftrekbare drempel. De hoogte daarvan is afhankelijk van je drempelinkomen. Dat is het inkomen in box 1, box 2 en box 3, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten. Als je in heel 2020 minder zorgkosten hebt dan dit drempelbedrag, is het zinloos om alle kosten te specificeren in de aangifte. Bereken je persoonlijke drempelbedrag over 2020.

Van veel aftrekbare kosten verwacht je misschien niet dat ze aftrekbaar zijn. Alle kosten in de onderstaande lijst kunnen leiden tot een hogere aftrekpost.

Aftrekbare zorgkosten die vaak vergeten worden:

Lees meer over zorgkosten:

Giften

Giften aan goede doelen, waaronder bijvoorbeeld ook kerken, zijn aftrekbaar onder de volgende voorwaarden:

 • Je doet de gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan een steunstichting SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Check of een goed doel een ANBI is.
 • Je moet de gift kunnen bewijzen met bijvoorbeeld bankafschriften of kwitanties.
 • Er is een niet-aftrekbare drempel van 1% van je drempelinkomen (het inkomen in de 3 boxen tezamen, vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten). De drempel is ten minste €60.
 • Maximaal 10% van je drempelinkomen is aftrekbaar.

Tips voor extra aftrek

 • Schenk je in plaats van een losse gift periodiek aan een ANBI of aan bepaalde verenigingen? Dan is de volledige gift aftrekbaar (dus zonder drempel). Je moet dan wel ten minste 5 jaar lang een gelijk bedrag schenken aan een of meer vaste doelen en dat vóóraf vastleggen in een overeenkomst. Je kunt daarvoor de overeenkomst periodieke giften van de Belastingdienst gebruiken, of een formulier van de website van het goede doel zelf. Je kunt zelf berekenen hoeveel de Belastingdienst meebetaalt aan je gift.
 • Bij schenkingen aan de meeste culturele instellingen, zoals musea, mag je zelfs 125% van de gift aftrekken.
 • Vind je een 100% aftrekbare schenking regelen toch nog te veel gedoe? Of wil je je niet voor 5 jaar vastleggen? Overweeg dan om eens in de 2 jaar een donatie te doen in plaats van jaarlijks. Dan heb je slechts 1 keer te maken met de drempel.

Let op: we krijgen vaak de vraag of vrijgestelde schenkingen aan bijvoorbeeld je kinderen aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting. Dat zijn ze niet. Het woord ‘vrijgesteld’ doelt op een vrijstelling van schenkbelasting, niet op een vrijstelling in de aangifte inkomstenbelasting.

Reiskosten woon-werkverkeer

Ga je van en naar je werk met het openbaar vervoer, zonder dat je die kosten (helemaal) vergoed krijgt? Waarschijnlijk kun je dan geld terug krijgen voor de reiskosten als de afstand meer dan 10 kilometer is. In de aangifte via Mijn Belastingdienst vul je dan ‘ja’ in bij de vraag of je met het openbaar vervoer naar je werk reisde. Je hebt wel bewijs nodig dat je met het OV reisde.

Thuiswerken

Reisde je een deel van het jaar niet of veel minder naar je werk? Voor dat deel van het jaar kun je voor het jaar 2020 vaak toch reisaftrek claimen. Dat is omdat de Belastingdienst je niet wilt laten opdraaien voor de oproep tot thuiswerken. Als je bijvoorbeeld een OV-abonnement had dat doorliep.

De coulance geldt als je vóór 13 maart 2020 een ov-abonnement nam. Zolang de kosten daarvoor doorlopen en niet door je werkgever worden vergoed. Op het moment dat het abonnement afliep, eindigde ook het recht op reisaftrek. Behalve voor zover je sindsdien echt naar je werk reisde.

Reiskostenvergoeding van je werk

Bleef je een vaste reiskostenvergoeding ontvangen van je werkgever voor woon-werkverkeer? Dan is die belastingvrij. Of je hem nu kreeg voor reizen met openbaar vervoer of met de auto. Net als in andere jaren. Ook als je sindsdien veel minder, of zelfs helemaal niet meer, naar je werk reisde.

Dit is een soepele tegemoetkoming van de Belastingdienst. Die trouwens werknemers met een lange reisafstand bevoordeelt ten opzichte van andere werknemers. De regeling geldt nog steeds en de einddatum wordt steeds opgeschoven.

Als het goed is, heeft je werkgever deze reiskostenvergoeding niet meegeteld bij je belaste jaarloon over 2020. Je hoeft deze vergoeding zelf ook niet op te geven in de aangifte inkomstenbelasting. Het is daarin ook geen aftrekpost.

Belastingteruggave studiekosten

Aftrekbare studiekosten zijn uitgaven voor een opleiding waarmee je de vakkennis voor je huidige beroep op peil houdt. Of een opleiding volgt voor een nieuw beroep.

Let op de volgende voorwaarden voor aftrek:

Nieuwe subsidieregeling

Vanaf 2022 wordt deze aftrekpost hoogstwaarschijnlijk vervangen door een nieuwe subsidieregeling. Wil je nog gebruik maken van de aftrekpost? Maak een beetje haast met het volgen (èn betalen) van een studie voor je (toekomstige) beroep. Voor de een is de huidige aftrekpost veel gunsiger en voor de ander de subsidieregeling. Het kan dus ook (in fiscaal opzicht) raadzaam zijn een opleiding nog even uit te stellen.

Wij hebben de huidige aftrekpost en de toekomstige regeling met elkaar vergeleken. Dat deden we op basis van wat er daarover al bekend is. Handig om die te bekijken als je studieplannen hebt.

Betaalde partneralimentatie

Partneralimentatie is een aftrekpost voor degene die hem betaalt. Degene die hem krijgt, betaalt er juist belasting over in box 1. Ook alimentatie aan iemand met wie je ongehuwd samenwoonde kan aftrekbaar zijn, mits deze de door de rechter vastgestelde ‘Tremanormen’ niet overschrijdt.

Blijft je ex in jullie huis wonen?

Misschien woont je ex in een huis dat nog deels van jou is? In de eerste 2 jaar blijft de hypotheekrente vaak wel aftrekbaar als partneralimentatie of als aftrekbare hypotheekrente. Je moet ook nog steeds het ‘eigenwoningforfait’ opgeven over het deel van de woning dat je eigendom is.

Neem bij uit elkaar gaan de moeite om de regels echt goed door te nemen. Het komt heel vaak voor dat ex-partners geen van beiden rente kunnen aftrekken, omdat ze dat niet hebben gedaan.

Is de woning 2 jaar na je eigen vertrek uit de woning nog steeds (deels) je eigendom? Dan wordt de fiscale regeling van de ene op de andere dag een stuk onvoordeliger. Het is in fiscaal opzicht aan te raden dat het huis daarvoor in de verkoop gaat of dat je ex hem daarvoor overneemt.

Let op: kinderalimentatie hoort niet (meer) thuis in de belastingaangifte.

Weekenduitgaven gehandicapten

Heb je een gehandicapt kind die ouder is dan 21 jaar en in een inrichting wordt verpleegd? Dan mag je meestal kosten aftrekken voor het in huis hebben van je kind in de weekenden en vakanties.

Dat geldt ook voor ernstig gehandicapte broers of zussen en een ernstig gehandicapte persoon van wie mentor bent. Of voor een onder curatele gestelde gehandicapte persoon, voor zover je als curator zijn persoonlijke belangen behartigt.

Je kunt €11 per dag aftrekken plus €0,19 per kilometer voor het halen en brengen met de auto.

Let op: De fiscus weigert de aftrekpost wel eens als de persoon met een handicap zelf veel spaargeld heeft of een behoorlijk inkomen. Het kan helpen om dan een bezwaarschrift te sturen. Verwijs daarin naar deze brief van de Tweede Kamer (onder ‘Weekenduitgaven voor gehandicapten’).

Kosten voor je woning

Je kunt ook kosten aftrekken voor de lening voor je woning. De fiscale eigen woning regeling is zo ingewikkeld geworden, dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe zit het bijvoorbeeld als je verhuist?

Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten voor huizenbezitters op een rijtje gezet op een aparte pagina in de checklist voor huizenbezitters.

Tip: Met een familielening met een hoge rente haal je het maximale uit deze aftrekpost. Maar dan moet je het wel goed regelen. Lees hoe je een aftrekbare familielening regelt.

Let op: Veel mensen laten belastingvoordeel liggen in het jaar van aankoop van een nieuwe woning. Controleer wat er allemaal aftrekbaar is als je in 2020 een woning hebt gekocht.

Lijfrente

Bouw je (in de ogen van de fiscus) weinig pensioen op? Dan kun je dit pensioentekort fiscaal voordelig aanvullen met een lijfrente. Het bedrag dat je aan lijfrentepremies betaalde in 2020, mag je in je aangifte over 2020 in aftrek brengen voor zover je jaarruimte hebt. Deze jaarruimte mag je ook op een later moment gebruiken, via de zogenoemde reserveringsruimte. Dat is het totaal van de jaarruimten die in de afgelopen 7 jaar nog niet benut zijn.

Bereken hoeveel jaarruimte en reserveringsruimte je hebt. Er gelden wel voorwaarden voor deze aftrekpost in je aangifte.

Spaar je voor de oude dag met een lijfrente? Gebruik dan de jaarruimte niet in je aangifte als je nog reserveringsruimte overhebt. Dat levert mogelijk voordeel op in komende jaren.

Onderhoudskosten monumentenwoning

De aftrekpost voor monumentale panden is op 1 januari 2019 vervallen. We nemen hem toch op in dit lijstje om te voorkomen dat je er nog tevergeefs naar zoekt. En om je erop te wijzen dat er een subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten voor in de plaats is gekomen.

Belastingteruggave berekenen

Je mag deze aftrekposten niet aftrekken van het totale belastingbedrag dat je moet betalen. Je moet hem aftrekken van je belastbare inkomen (in box 1). Dit betekent dat een aftrekpost van €1000 je helaas nooit €1000 in je portemonnee oplevert. Het hangt af van je belastingtarief in box 1 hoeveel geld je er wél mee bespaart.

Je belastingtarief is afhankelijk van je leeftijd en je inkomen. Er zijn verschillende belastingschijven. Het tarief is in 2020 maximaal 49,50%. Maar de aftrek in de hoogste schijf wordt inmiddels beperkt tot 46%. Je bespaart met een aftrekpost van €1000 dus nooit meer dan €460.

Wie minder verdient, krijgt zijn volledige belastingtarief terug: dat is in 2020 37,35% (of 19,45% voor AOW’ers met een inkomen tot €35.376). Wie veel verdient, profiteert dus meer van een aftrekpost dan wie weinig verdient.

Meer aftrekposten dan inkomsten?

Als je fiscale ‘inkomen uit werk en woning’ (je belastbare inkomen in box 1) lager is dan je persoonsgebonden aftrekposten, schuift het resterende deel door naar achtereenvolgens box 3 en box 2. Dit doet het aangifteprogramma automatisch. De belastingbesparing die je bereikt met de aftrekpost wijkt daardoor soms af van je belastingtarief in box 1.

De kans is groot dat je in box 2 en box 3 dan ook geen belastbare inkomsten hebt waarvan de aftrekposten kunnen worden afgetrokken. De aftrekpost schuift dan door naar het volgende belastingjaar. Als er dan nóg geen (of onvoldoende) belastbaar inkomen is om van de aftrekpost te kunnen profiteren, is er een ander oplossing. Je schuift de dan nog resterende aftrekpost (onbeperkt) door naar een volgend jaar waarin deze alsnog benut kan worden.

Tip: Heb je een laag inkomen, zodat je weinig belasting terugkrijgt over je aftrekposten, én heb je een fiscale partner zonder inkomen? Dan kun je de aftrekpost soms beter bij je partner aangeven. Dan heb je weliswaar dit jaar geen aftrek, maar je mag deze aftrekpost volgend jaar opvoeren. Dat is lucratief als je dan een hoger inkomen en een hoger belastingtarief hebt. Of als je partner dat dan heeft.

Fiscale partners

Doe als je een fiscale partner hebt altijd samen online aangifte. Alleen dan kun je in het verdeelscherm van de aangifte goed uitproberen bij welke verdeling van de aftrekposten je samen het minste belasting betaalt.

Haal méér geld op bij de Belastingdienst:

Bron: consumentenbond