Regionaal Administratiekantoor Pauw

Zuidkade 114 B
2741JG Waddinxveen

KvK: 24389646

Algemene Bepalingen

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten c.q. rechtshandelingen uitgevoerd door REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2. Handelingen door of namens REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zijn alleen rechtsgeldig indien deze door een bevoegd persoon van REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zijn bevestigd.

Artikel 3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zijn bevestigd.

Artikel 4. Op de betrekkingen tussen REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 5. Opdrachtgever is iedere natuurlijke en rechtspersoon die van de diensten van REGIONAAL
ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW gebruikt maakt.

Artikel 6. Kosten, alle aan derden betaalde kosten gemaakt door REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW, in het kader van de vervulling van de opdracht zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever.
Opdracht

Artikel 7. REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW stelt, op basis van gegevens verzamelt tijdens
gesprekken met de opdrachtgever, de inhoud van de opdracht op verzoek van een der partijen op schrift.

Artikel 8. Zodra de opdracht, zowel mondeling als schriftelijk, is overgedragen door de opdrachtgever aan
REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW, starten de overeengekomen activiteiten.

Artikel 9. Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming de werkzaamheden staken, wijzigen of opschorten. REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zal de tot dan gemaakte uren, alsmede de uren die gemaakt worden voor het overdragen van de opdracht aan opdrachtgever of derden, in rekening brengen bij de opdrachtgever. Deze regeling kan echter nooit ten nadele van REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW uitwerken ( in vergelijking met artikel 16 en verder).

Artikel 10. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd door (of vanwege) de opdrachtnemer. REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, eventueel na overleg met de opdrachtgever, te laten verrichten door anderen (derden).

Artikel 11. REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijk uit als gevolg van de dienstverlening – daaronder begrepen gevolgschade – verleent door of namens REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW.

Artikel 12. Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle essentiële informatie, documenten en gegevens die REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW betrokken (zullen) zijn. Als REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn
locatie REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en gebruik van faxaansluiting en gebruik van kopieerapparaat.

Artikel 13. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer en / of voor opdrachtnemer werkzame personen.

Indien REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 14. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen.

Artikel 15. REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW behoudt alle mogelijke eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zijn ontwikkeld, of reeds eerder door of vanwege hem waren ontwikkeld.

Tarief en overige voorwaarden

Artikel 16. REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW hanteert de uurtarieven die voor dat kalenderjaar gelden. Indien een opdracht over het kalenderjaar heen gaat gelden voor het nieuwe jaar de nieuwe uurtarieven. De nieuwe uurtarieven kunnen afwijken van het kalenderjaar daarvoor.

Artikel 17. REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW berekent de benodigde reisuren die nodig zijn voor het vervullen van de opdracht door aan de opdrachtgever.

Artikel 18. REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW berekent de overige reis- en verblijfkosten op declaratiebasis en zijn derhalve niet opgenomen in de tarieven genoemd in artikel 16 tot en met 17.

Artikel 19. REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zal de meer- en minderuren verrekenen.

Artikel 20. Facturatie zal maandelijks geschieden.

Artikel 21. Alle voor de opdrachtgever gemaakte kosten (inclusief kosten voor uitbesteed werk) worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 22. De opdrachtgever is gehouden de door REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening.

Artikel 23. Reclames omtrent facturen zullen binnen twee weken na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij REGIONAAL ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zijn ingediend.

Artikel 24. Alle kosten van inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en ook
buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Download de Algemene Voorwaarden (PDF)