Algemene voorwaarden ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW

Administratiekantoor Pauw
Meridiaan 27
2801 DA Gouda

KvK: 91063345

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten c.q. rechtshandelingen uitgevoerd door ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2. Handelingen door of namens ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zijn alleen rechtsgeldig indien deze door een bevoegd persoon van ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zijn bevestigd.

Artikel 3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zijn bevestigd.

Artikel 4. Op de betrekkingen tussen ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 5. Opdrachtgever is iedere natuurlijke en rechtspersoon die van de diensten van ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW gebruikt maakt.

Artikel 6. Kosten, alle aan derden betaalde kosten gemaakt door ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW, in het kader van de vervulling van de opdracht zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever.

Opdracht
Artikel 7. ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW stelt, op basis van gegevens verzamelt tijdens gesprekken met de opdrachtgever, de inhoud van de opdracht op verzoek van een der partijen op schrift.

Artikel 8. Zodra de opdracht, zowel mondeling als schriftelijk, is overgedragen door de opdrachtgever aan ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW, starten de overeengekomen activiteiten.

Artikel 9. Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming de werkzaamheden staken, wijzigen of opschorten. ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zal de tot dan gemaakte uren, alsmede de uren die gemaakt worden voor het overdragen van de opdracht aan opdrachtgever of derden, in rekening brengen bij de opdrachtgever. Deze regeling kan echter nooit ten nadele van ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW uitwerken (in vergelijking met artikel 16 en verder). In geval van opschorting van de opdracht, zijnde een situatie waarin de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk of definitief wordt gestaakt, wordt uitdrukkelijk bepaald dat periodiek gefactureerde bedragen niet onderhevig zijn aan creditering, ongeacht de reden van de opschorting.

Artikel 10. De opdracht wordt met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en conform de geldende normen van vakkundigheid uitgevoerd door (of vanwege) de opdrachtnemer, waarbij ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zich committeert aan een toegewijde uitvoering van de opdracht. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW geen waarborgen verstrekt met betrekking tot specifieke resultaten of uitkomsten voortvloeiend uit de opdracht. ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, eventueel na overleg met de opdrachtgever, te laten verrichten door anderen (derden).

Artikel 11. ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW, als dienstverlener in gegevensverwerking en advisering, wijst erop dat elke aansprakelijkheid, waaronder gevolgschade, als gevolg van de geboden dienstverlening uitdrukkelijk wordt uitgesloten. De cliënt is zelf volledig verantwoordelijk voor het nauwkeurig en volledig aanleveren van gegevens waarop de uitkomsten op zijn gebaseerd, zowel voor belastingaangiften als andere vormen van gegevensverwerking en advisering.

Artikel 12. Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle essentiële informatie, documenten en gegevens die ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW betrokken (zullen) zijn. Als ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW daarom verzoekt, zorgt de opdrachtgever op zijn locatie ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW kosteloos een eigen werkruimte met internetaansluiting en gebruik van kopieerapparaat.

Artikel 13. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer en/of voor opdrachtnemer werkzame personen. Indien ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 14. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen

Artikel 15. ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW behoudt alle mogelijke eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zijn ontwikkeld, of reeds eerder door of vanwege hem waren ontwikkeld.

Tarief en overige voorwaarden
Artikel 16. ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW hanteert de uurtarieven die voor dat kalenderjaar gelden. Indien een opdracht over het kalenderjaar heen gaat gelden voor het nieuwe jaar de nieuwe uurtarieven. De nieuwe uurtarieven kunnen afwijken van het kalenderjaar daarvoor.

Artikel 17. ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW berekent de benodigde reisuren die nodig zijn voor het vervullen van de opdracht door aan de opdrachtgever.

Artikel 18. ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW berekent de overige reis- en verblijfkosten op declaratiebasis en zijn derhalve niet opgenomen in de tarieven genoemd in artikel 16 tot en met 17.

Artikel 19. ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zal de meer- en minderuren verrekenen.

Artikel 20. Facturatie geschiedt maandelijks en/of per opdracht.

Artikel 21. Alle voor de opdrachtgever gemaakte kosten (inclusief kosten voor uitbesteed werk) worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 22. De opdrachtgever is gehouden de door ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening.

Artikel 23. Reclames omtrent facturen zullen binnen twee weken na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij ADMINISTRATIEKANTOOR PAUW zijn ingediend.

Artikel 24. Alle kosten van inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en ook buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.